Lise 1. Sınıf (9. Sınıf) Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri Test Sınav Soruları

1 715

Lise birinci sınıflar (9. sınıflar) için Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ile ilgili test soruları…


LİSE 1 COğRAFYA (TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ) TEST SORULARI

Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.
B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.
C) Deniz etkisine açık olması.
D) Yer şekillerinin engebeli olması.
E) Topraklarının verimli olması.

Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;

I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması
II.Toprağın seracılığa daha uygun olması
III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi
IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması

gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?

A) Antalya bölümü
B) İç Batı Anadolu
C) Erzurum-Kars bölümü
D) Konya bölümü
E) Güney Marmara bölümü

Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;

I.Enlem
II.Denizden uzaklık
III.Yükselti
IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması

gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

A) I ve II B) II C) II ve III

D) III E) I ve III

Soru 5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?

A) İç Anadolu
B) Akdeniz
C) Karadeniz
D) Doğu Anadolu
E) Ege

Soru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

A) Beyşehir B) Burdur C) Acıgöl

D) Çıldır E) Eğirdir

Soru 7. Karadeniz Bölgesiâ’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.
Bu durumun oluşmasında;

I.Tarım alanlarının dağınık olması
II.Dağların doğrultusu
III.Suyun bol olması
IV.Nüfus yoğunluğunun fazla olması

gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

Soru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak çeşidinin farklılığı
B) Yağış miktarlarının farklı olması
C) Enlemlerinin farklı olması
D) Yağışın yıl içindeki dağılışı
E) Bitki örtüsünün farklı olması

Soru 9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;

I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması
II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı
III.Enerji üretiminin fazla olması
IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması

gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

A) I B) II ve III C) III ve IV

D) II E) I ve III

Soru 10. Karadeniz Bölgesiâ’nde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?

I.Yağış miktarını
II.Ulaşımı
III.Balıkçılığı
IV.Yerleşmeyi

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

Soru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarşamba
B) Iğdır
C) Çukurova
D) Adapazarı ovası
E) Ergene havzası

Soru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresiâ’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağış miktarının az olması
B ) Yer şekillerinin engebeli olması
C ) İklimin elverişli olmaması
D ) Ortalama yükseltisinin az olması
E ) Deniz etkisine kapalı olması

Soru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;

I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması
II.Tarım alanlarının yetersiz olması
III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması
IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması

gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

Soru 14.
I.Yıllık yağış miktarları
II.Geniş alüvyal ovaların yer alması
III.Dağların uzanış biçimi
IV.Kış sıcaklığı

Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

Soru 15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?

A) Akdeniz
B) Marmara
C) İç Anadolu
D) G. Doğu Anadolu
E) D. Anadolu

Soru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Hayvancılığın gelişmiş olması.
B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının ……….sınırlı olması.
C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.
D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.
E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.

Soru 17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ovaâ’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Coğrafi konumu
B) Karasallık
C) Eğim fazlalığı
D) Yağış rejimi
E) Yer şekillerinin oluşumu

Soru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesiâ’nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?

A) Yükseltinin fazla olması
B) İklimin sert olması
C) Sanayinin yetersiz olması
D) Yüzölçümünün küçük olması
E) Tarım alanlarının sınırlı olması

Soru 19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.
Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Sanayinin gelişmiş olmasına
B) Boğazların bulunmasına
C) Tarım alanlarının dar olmasına
D) Geçiş iklimine sahip olmasına
E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin azalmış olmasına

Soru 20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.
Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?

A) Denizli’de Turunçgil tarımının yapılması
B) Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması
C) İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması
D) Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi
E) Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması

CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C C D C D A C D A C B E A D B E D A A
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.