Lise 2 (10. Sınıf) Coğrafya Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Başlıca Toprak Tipleri Test Soruları

0 886

10. sınıflar (Lise 2’ler) için hazırlanmış coğrafyanın toprak oluşumu ve başlıca toprak tipleri konularını içeren test soruları…

LİSE 2 COĞRAFYA (TÜRKİYE’DE TOPRAK OLUŞUMU BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ)

Soru 1. Ilıman iklim   kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin   topraklar aşağıdakilerden   hangisidir?

A)           Kahverengi orman toprakları

B)           Podzollar

C)           Step toprakları

D)           Lateritler

E)           Tundra toprakları

 

Soru 2.

 

Yukarıdaki haritada işaretli noktaların hangisinde mekanik ( Fiziksel ) parçalanma yaygındır?

A)   I   ve II                          B)     II ve III                            C)   III ve V

D)   IV ve   V                        E ) I   ve     III

 

 

Soru 3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Arazinin engebeli olması

B)           Erozyonun çok etkili olması

C)           Heyelanların sık görülmesi

D)           Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E)           Doğal bitki örtüsünün   çok çeşitli olması

Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki   örtüsünün   gür   olmasına rağmen   humus miktarı bakımından zayıftır.

Bu durumun  temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Kimyasal çözülmenin az   olması

B)           Fiziksel çözülmenin fazla olması

C)           Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D)           Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

E)           Akarsuların debilerinin yüksek olması

 

 

Soru 5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Laterit

B)           Podzol

C)           Tundra

D)           Çernezyom

E)           Terra-Rossa

 

 

 

Soru 6.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış taranmış  alanlardan hangisinde kimyasal çözülmenin diğerlerine göre  daha az görülmesi beklenir?

A) I                                                           B) II                                          C) III

D) IV                                                         E) V

Soru 7. Aşağıdakilerden   hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

A)           Nem

B)           Kayaçların yapısı

C)           Sıcaklık

D)           Humus

E)           Bitkiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 8. Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır.

Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?

A)            Fazla yıkanmış topraklardır

B)           Geçirimsiz topraklardır

C)           Karbonatlı topraklardır

D)           İnce taneli topraklardır

E)           Verimli topraklardır

Soru 9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?

 

A)            Laterit- Kahverengi orman toprağı

B)           Terra Rossa -Step

C)           Podzol -Çöl toprağı

D)           Podzol-laterit

E)           Çernezyom-Tundra

Soru 10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir     toprak oluşum şeklidir?

Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha   şiddetli olması gerekir?

 

A)           Sinop

B)           Konya

C)           Rize

D)           Tokat

E)           Eskişehir

Soru 11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

A)           Erozyon etkisiyle oluşurlar

B)           Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

C)           Horizonları gelişmemiştir

D)           Delta ovalarında oluşurlar

E)           Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

Soru 12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)           Yer şekillerinin engebesiz olması

B)           RüzgÖ¢r erozyonunun yaygın olması

C)           Akarsu ağının seyrek olması

D)           Yağış miktarının az olması

E)           Bitki örtüsünün olmaması

Soru 13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde   bu topraklar geniş yer tutar?

A)           Batı Karadeniz

B)           Kıyı Ege

C)           Yukarı Kızılırmak

D)           Orta Fırat

E)           Ergene

 

 

 

Soru 14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda  belirtilen yerlerden hangisin ­de bu çözülme şekli  daha fazla görülür?

A)         60 ° enlemleri civarı

B)         Ekvator çevresi

C)         Kutuplar ve çevresi

D)         30 ° enlemleri civarı

E)       Orta kuşak karalarının batı kıyıları

Soru 15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki  büyük gruba ayrılır ­lar.

Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki ­lerden hangisidir?

A)           Alüvyon – moren – lös gibi isimler alırlar.

B)           Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

C)           Taşınmış toprakların   kalınlıkları   bazen   birkaç
yüz metreyi geçebilir.

D)           Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

E)           Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar,       buzullar     gibi dış etkenler oluşturur

Soru 16. Aşağıdakilerden   hangisi   kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

A)       Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

B)       Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

C)       Kayalarda erime meydana gelmesi

D)       Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö ­rülmesi

E)     Ülkemizde en çok iç Anadolu’da görülmesi

CEVAP ANAHTARI

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A C D D E D D E B C D E A D B E
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.